ASUS CEO Program
   
ชื่อโครงการ โครงการ “ASUS CEO Program”
ความเป็นมาของโครงการ ในยุคของการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคการศึกษาของเยาวชนไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ต่างเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออบรมและถ่ายทอดให้เยาวชนมีโลกทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
บริษัท อัสซุสเทค ประเทศไต้หวัน เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าไอทีชั้นนำรายหนึ่งของโลก ด้วยพนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะทางมากกว่า 8,000 คน ผลประกอบการในปี พ.ศ. 2550 กว่า 6.9 พัน ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารบิสิเนส วีค ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทไอทีระดับโลก เป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน และจากการจัดอันดับของ วอลล์ สตรีท เจอนัล ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไต้หวัน
บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทสาขาแห่งสำคัญในภูมิภาคอาเซียน ตระหนักถึงความสำคัญต่อการให้ความรู้และพัฒนาการศึกษาด้านไอทีของประเทศไทยให้ก้าวทันต่อกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำโครงการ
“ASUS CEO Program” โครงการ ASUS CEO Program ได้วางแผนกิจกรรมจัดอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาที่สนใจได้รับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและการบริหารงานธุรกิจ ที่สำคัญคือ สามารถสร้างผลงานการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นปีแรก และนำร่องโครงการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 แห่งของประเทศไทย ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
** เนื่องจากเป็นโครงการนำร่อง ดังนั้นจึงเลือกมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯที่ติด 10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=asia
และในปีต่อๆ ไปจะเริ่มขยายโครงการออกสู่ภาคต่างๆ
โครงการ ASUS CEO Program แบ่งเป็น 2 กิจกรรม
1. Campus Tour Speech  
ลักษณะกิจกรรม การบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และทักษะทางการตลาดเบื้องต้น ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมกับได้ทดสอบการใช้งานจริงกับผลิตภัณฑ์ของอัสซุส
กลุ่มเป้าหมาย 1. นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ด้านการตลาดและคอมพิวเตอร์โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ได้จริงในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน
2. เพื่อเปิดมุมมองความคิดให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงแนวคิดใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีควบคู่กับหลักการบริหารธุรกิจ
ระยะเวลาในการดำเนินการ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2551 ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยสะดวก รวมเป็นเวลา 5 วัน
กำหนดการโดยสังเขป 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. พิธีกรขึ้นกล่าวเปิดงาน และเชิญผู้บริหารบรรยายให้ความรู้
10.30 – 11.00 น. ถาม – ตอบ พร้อมให้ข้อมูล ASUS CEO Camp
11.00 น. จบการบรรยาย
   
ASUS CEO [English]
ASUS CEO [THAI]
NEXT